A www.bankihitelkarosultak.hu weboldalt a Green Life 2011 Kft. (székhely/ügyfélszolgálat: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. III. em.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-145682; adószám: 23280131-2-42) (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Ön a weboldalt ingyenesen látogathatja, személyes adat megadása nélkül is. Az oldalon található szolgáltatások (banki hitelkárosultak számára jogi tanácsadás, kintlévőségkezelés) nyújtásának elősegítése érdekében azonban egy kérdőív kitötése szükséges. A Szolgáltató a felhasználók/látogatók által megadott személyes adatokat bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Avtv.) vonatkozó előírásai szerint, azokat maradéktalanul betartva kezeli azzal, hogy a megadott adatok a weboldalon megjelenő ügyvéd/ügyvédi iroda részére nem kerülnek átadásra, így a jogi szolgáltatást ténylegesen nyújtó ügyvéd/ügyvédi iroda részéről a megadott adatok kapcsán adatkezelésre nem kerül sor.

Figyelemmel az Avtv. vonatkozó előírásaira a felhasználó/látogató a kérdőív kitöltésével, bármely adatközléssel, Szolgáltató weboldalának látogatásával tudomásul veszi, elismeri és kinyilatkozza hogy a személyére vonatkozó, hozzá köthető Szolgáltató általi adatkezelés, tárolás, feldolgozás és esetleges továbbítás önkéntes, határozott és megfelelő – az adatkezelés céljára, időtartamára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő – tájékoztatás melletti hozzájárulásán, félreérthetetlen beleegyezésén alapul (adatkezelés jogalapja) azzal, hogy a Szolgáltató általi adatkezelésre az alábbiak irányadók:

a) kezelt adatok köre

(i) a banki hitelkárosultak jogi tanácsadásával kapcsolatos kérdőív kitöltése útján a felhasználó/látogató által megadott következő adatok: Családi-és utónév, telefonszám, e-mail cím, hiteladatok (hitelező bank neve, címe, fennálló tartozás összege, hitellel terhelt ingatlan/gépjármű piaci értéke, kölcsönszerződés típusa és állapota), személyes megjegyzés;

(ii) a kintlévőségkezeléssel kapcsolatos kérdőív kitöltésével a felhasználó/látogató által megadott következő adatok: Családi-és utónév, telefonszám, e-mail cím, kintlévőség adatok (kintlévőség összege, darabszáma, keletkezés éve, kialakulásának gyakoriság;

b) adatkezelés célja

Az adatkezelés elsődleges célja a weboldalon feltüntetett jogi szolgáltatások nyújtásának elősegítése, a látogatók rendelkezésére álló időpontfoglalási rendszer Szolgáltató általi üzemeltetése, technikai feltételeinek biztosítása által (a kérdőívben megadott adatok/információk alapján a Szolgáltató előszűrést végez, annak érdekében hogy valós, érdemi jogi tanácsadásra kerülhessen sor)

c) adatkezelés időtartama

A jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülése, a vonatkozó jogszabályban meghatározott megőrzési határidő, illetve a felhasználó erre irányuló törlési kérelméig eltelt időtartam. A személyes adatok kizárólag az oldalon megfogalmazott célok számára szükséges mértékben és ideig kerülnek felhasználásra. A jelen adatvédelmi szabályozás kialakítása során a Szolgáltató figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A Szolgáltató az adatvédelmi jogszabályok hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Szolgáltató megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

A weboldalon kérdőívet kitöltő személyek által megadott személyes adatok a Szolgáltató nyilvántartásába kerülnek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása

.

Az adatkezelést, adattárolást ugyfelszolgalat.gl@gmail.com címre történő e-mail vagy postai levél útján tett erre irányuló kérés esetén a Szolgáltató megszünteti az adott felhasználóhoz/látogatóhoz köthető valamennyi adat törlése mellett.

A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma:

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a Szolgáltató (adatkezelő) megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, úgy elsősorban jogorvoslatért – az ügy békés rendezése érdekében - a Szolgáltatóhoz fordulhat, amelyet követően - egyeztetés sikertelensége esetén - igényét polgári peres eljárásban bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérelemmel folyamodhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) a 2011. évi CXII. törvény szabályai szerint. További információ a NAIH honlapján olvasható.

A felhasználó az igényérvényesítés során tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével – törlését. A Szolgáltató (adatkezelő) a felhasználó kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt kapcsolódó adatokról és az adatkezelés - törvényben meghatározott körében – körülményeiről.

A Szolgáltatónál, mint adatkezelőnél kijelölt kapcsolattartásra kijelölt személy: Huszár Imre.